Práva a povinnosti

 NABÍDKA PRODUKTŮ  REFERENCE KLINETŮ  OZVUČENÝ VŮZ  MEDIÁLNÍ PODMÍNKY 

►  Na co se nesmí při plánování spotové kampaně zapomínat?
 Práva a povinnosti v reklamním sdělení
►  Proč rádio?

Veškeré další vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, tedy zejména nezařazovat do vysílání reklamy a sponzorské vzkazy:

 • Podporují chování ohrožující morálku, zájmy spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí.
 • Určené dětem nebo v nichž vystupují děti, pokud podporují chování ohrožující jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj.
 • V nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů.
 • Náboženské a ateistické.
 • Politických stran, hnutí a nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva města nebo obce nebo vyššího územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • Na léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis v tuzemsku.
 • Na tabák a tabákové výrobky.
 • Skryté a podprahové.
 • Obsahující podprahové sdělení.
 • Které snižují úctu k lidské důstojnosti.
 • Útočící na víru a náboženství nebo politické či jiné smýšlení.
 • Obsahující diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociální-ho původu, anebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

Objednatel tímto uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“) viz GDPR.